Politica de confidențialitate

Află cum sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor www.ppcblue.ro.

1. Operatorul de date

1.1. Orice date cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul site-ului www.ppcblue.ro (denumit în continuare „Site-ul”) vor fi procesate de către:

PPC Blue România S.R.L., cu sediul social în București, B-dul. Mircea Vodă 30, cam. 4.7, etaj 4, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1951/2019, cod de identificare fiscală (CUI) 40645073, denumită în continuare „Operatorul”, ca Operator de Date independent care va prelucra datele cu caracter confidențial în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la confidențialitate și la protecția datelor cu caracter personal și cu această politică de confidențialitate.

PPC Blue România S.R.L. este angajată într-o activitate continuă de actualizare a conținutului acestui site. În cazul în care oricare dintre textele, informațiile, datele publicate și link-urile către alte site-uri se dovedesc inexacte, incomplete sau nu sunt actualizate, cititorii sunt informați că prezentul conținut există doar în scop informativ și nu are nicio valoare oficială.

PPC Blue România S.R.L. nu este răspunzătoare pentru erorile sau omisiunile de orice fel sau pentru orice daune directe, indirecte sau accidentale care ar putea apărea prin accesarea sau utilizarea informațiilor publicate pe site sau prin accesarea sau utilizarea oricărui material găsit pe alte site-uri.

1.2. Prelucrarea datelor se va face în momentul în care vă abonați la diferite servicii sau beneficiați de serviciile oferite de către operatorul mai sus menționat.

2. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)

2.1. Operatorul de date a numit un Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal care poate să fie contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo.blue.ro@ppcgroup.com.

3. Scopul şi metoda de prelucrare

3.1. Operatorul va prelucra informațiile cu caracter personal furnizate de utilizator sau care au fost colectate în mod legitim de către Operator („Date cu caracter personal”). În special, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

          3.1.1. Informații de contact: nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și conținutul mesajului trimis de către utilizator, precum și orice alte date cu caracter personal furnizate în timpul comunicării. Vom prelucra aceste date cu caracter personal în cazul în care utilizatorul adresează întrebări, solicită informații sau ne trimite orice tip de comunicări.

          3.1.2. Date de navigare: sistemele IT și de comunicații electronice și procedurile de software puse în aplicare pentru a permite funcționarea Site-ului vor colecta, pe parcursul activității lor normale, anumite date (ex.: data și ora accesării, paginile vizitate, numele furnizorului de servicii de internet și adresa Protocol Internet (IP) utilizată pentru a accesa internetul, adresa de internet de pe care utilizatorul s-a conectat la Site etc.), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicații prin internet sau corespunde managementului eficient sau optimizării datelor sau sistemului de trimitere a e-mailurilor. 

3.2.  În contextul acestei politici de confidențialitate, prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice operație sau grup de operații efectuate prin utilizarea proceselor automate și aplicate datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, distribuirea sau orice alte mijloace disponibile, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3.3. Utilizatorul va ține cont de faptul că aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate manual și/sau cu ajutorul IT sau suportului electronic.

4. Scopurile și bazele juridice ale prelucrării

4.1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor în scopuri specifice și numai dacă există o bază legală, asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă privitoare la protecția datelor cu caracter personal și la confidențialitate. Mai precis, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai dacă au fost îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele cerințe legale:

 • exprimarea consimțământului specific, informat, clar și afirmativ de către utilizator pentru prelucrarea datelor menționate;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract în care utilizatorul este parte sau pentru luarea măsurilor precontractuale la solicitarea utilizatorului;
 • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Operatorului;
 • Operatorul are obligația legală de a prelucra Datele cu caracter personal menționate.

4.2. Mai jos sunt enumerate scopurile pentru care datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi prelucrate de către Operator și bazele legale ale acestei prelucrări:

 • Pentru a permite utilizarea tututor funcționalităților Site-ului (îndeplinirea unui contract);
 • Pentru a verifica dacă Site-ul funcționează corect (interes legitim);
 • Pentru a stabili responsabilitatea în cazul unei infracțiuni cibernetice care a provocat daune Site-ului; detectarea, prevenirea, reducerea sau verificarea activităților frauduloase sau ilegale referitoare la serviciile furnizate pe Site; efectuarea controalelor de securitate prevăzute de lege (interes legitim);
 • Pentru a răspunde unei întrebări sau solicitări din partea persoanei vizate (implementarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea persoanei vizate);
 • Marketing direct (consimțământul persoanei vizate).

4.3. Furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizator este necesară în toate cazurile în care prelucrarea reprezintă o cerință legală sau este necesară pentru îndeplinirea unui contract în care utilizatorul este parte sau pentru implementarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea utilizatorului. Cu excepția refuzului ce vizează acordul de marketing, un refuz din partea utilizatorului de a pune la dispoziție datele sale cu caracter personal menționate la secțiunea 3.1.1 poate pune Operatorul în imposibilitatea de a efectua activitatea pentru care au fost colectate respectivele date cu caracter personal. 

4.4. Totuși, furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizator în scopul prelucrării pentru activități de marketing direct este voluntară, iar neacordarea consimțământului în astfel de cazuri nu va avea niciun efect asupra îndeplinirii contractului. Caracterul obligatoriu sau opțional al transmiterii datelor va fi specificat în momentul colectării acestora.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor putea fi puse, în scopurile amintite mai sus, la dispoziția următorilor subiecți: 
          a) angajații și personalul Operatorului care, în acest scop, au fost însărcinați cu prelucrarea datelor sau a companiilor din Grupul PPC din Uniunea Europeană pentru implementarea activităților organizaționale, administrative, financiare și contabile;
          b) companii terțe sau alți subiecți către care Operatorul externalizează activitatea necesară pentru a permite funcționarea Site-ului, în rolul lor de împuterniciți externi.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi prelucrate în Uniunea Europeană și păstrate în serverele amplasate în Uniunea Europeană. Aceleași date pot fi prelucrate în țări din afara Uniunii Europene, cu condiția garantării unui nivel de protecție adecvat, recunoscut de o decizie specifică a Comisiei Europene privind conformitatea.

Orice transfer al datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în țări terțe din afara Uniunii Europene, în absența unei decizii privind conformitatea, emisă de către Comisia Europeană, va fi posibil doar dacă persoanele împuternicite și/sau operatorii de date implicați furnizează garanții de natură contractuală adecvate, inclusiv reguli corporative specifice și clauze contractuale standard.

Transferul datelor personale către țări terțe din afara Uniunii Europene, în absența unei decizii adecvate sau a altor măsuri specifice precum cele descrise mai sus, va fi efectuat numai dacă utilizatorul și-a exprimat acordul explicit pentru acest lucru sau în cazurile din sfera RGPD și va fi prelucrat în interesul nostru. În aceste cazuri, informăm utilizatorul că, deși Grupul PPC adoptă instrucțiuni operaționale comune tuturor țărilor în care operează, transferul datelor cu caracter personal poate fi expus riscurilor legate de specificitățile legilor locale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

7.1. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile enunțate mai sus vor fi păstrate în conformitate cu principiile proporționalității și necesității și, în orice caz, până la momentul atingerii scopului prelucrării.

7.2. Ulterior, fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine PPC în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE, datele vor fi șterse.

8. Drepturile persoanei vizate

8.1. Potrivit art. 15 - 21 din Regulamentul UE 2016/679 (RGPD), referitor la Datele cu caracter personal comunicate, persoanele vizate au dreptul:

 • Să aibă acces la acestea și să solicite o copie;
 • Să solicite rectificarea acestora;
 • Să solicite ștergerea acestora;
 • Să obțină restricționarea prelucrării datelor;
 • Să se opună prelucrării datelor;
 • Să primească într-o formă structurată frecvent utilizată pe un dispozitiv automat și să transmită fără nicio piedică respectivele date unui alt Operator de date în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

8.2. Informăm utilizatorii că au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate pentru urmărirea intereselor legitime ale Operatorului. 

8.3. Dacă utilizatorul se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în conformitate cu articolul 8.2, Operatorul nu va mai realiza prelucrări ulterioare ale datelor respective cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care au fost stabilite motive legitime convingătoare pentru continuarea prelucrării, exercitarea sau apărarea unui drept într-o instanță de judecată.

8.4. Utilizatorii care doresc să își exercite drepturile de a-și retrage consimțământul se pot adresa în scris la această adresă de e-mail: dpo.blue.ro@ppcgroup.com

8.5. Pentru mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal utilizatorii site-ului se pot adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal al companiei PPC, la adresa de e-mail: dpo.blue.ro@ppcgroup.com, introducând în câmpul de subiect termenul „[Confidențialitate]”.

8.6. De reținut că utilizatorii au dreptul de a face o sesizare la autoritatea relevantă pentru protecția Datelor cu caracter personal. O listă a autorităților de supraveghere din UE poate fi consultată pe pagina Edpb.europa.eu.